Bài viết | Võ Lâm JX
  (*) Nâng Cấp Tẩy Tuỷ Kinh [2]
  • 2 Cuốn tẩy tuỷ kinh 1
  • 50 Xu
  • Tỷ lệ thành công 50%
  • Thất bại mất hết
  • NPC Hàng Rong
  (*) Võ Lâm Mật Tích [2]
  • 2 Cuốn võ lâm mật tịch 1
  • 50 Xu
  • Tỷ lệ thành công 50%
  • Thất bại mất hết
  • NPC Hàng Rong
  (*) Nâng Cấp Bôn Tiêu
  • 2 Tử Tuỷ Tinh
  • 2 Lam Thuỷ Tinh
  • 2 Lục Thuỷ Tinh
  • 2 THBT
  • 1000 Vạn
  • 1 Phi Vân
  • MISS mất nguyên liệu - giữ lại Phi Vân
  Tú ML

   
Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở