Bài viết | Võ Lâm JX

  Truy Tìm Quả Hoàng Kim, Huy Hoàng

  Đợt  I : 22h10 ra quả 

  Đợt II : 22h20 ra qả

  Đợt III : 22h30 ra quả

  Chú Ý : Vào thứ 6 không có quả hh và quả hk

  Hạt Hoàng Kim Quả Hoàng Kim Nơi sinh trưởng
  cayhuyhoang hathuyhoang

  Chiến Long Động

  22h30

   

  Hạt Huy Hoàng Năn Động Lễ Bao Nơi sinh trưởng
  cayhuyhoangxanh hathuyhoang

  Chiến Long Động

  22h30

   

  Tham gia nhặt Quả Hoàng Kim vào lúc 22h30 hằng ngày tại Chiến Long Động

  Phần thưởng khi sử dụng Quả Hoàng Kim

  Vật Phẩm Số Lượng Hạn Sử Dụng
  Tiền Vạn 300 ...
  Mặt Nạ Chiến Trường1 1 3 ngày
  Ngọc Tam Sắc 1 .............
  Đá Vô Cực 1 .............
  Túi Mai Thúy 3 .............
  Mặt Nạ Chiến Trường  1 7 Ngày
  Siêu Quang 1 7 Ngày
  Phi Phong 1 Đến 3 1 .............
  Mảnh Hoàng Kim - Vinh Diệu Chi Y 2 .............
  Mảnh Hoàng Kim - Tinh Chuẩn Chi Ngoa 2 .............

   

  Tham gia nhặt Quả Huy Hoàng vào lúc 22h30 hằng ngày tại Chiến Long Động nhận được Năng Động Lễ Bao

  Sử dụng Năng Động Lễ Bao sẽ nhận được 1 trong các phẩm vật sau 

  Phúc duyên tiểu 20 vạn
  Phúc duyên trung 60 vạn 
  Phúc duyên đại 100 vạn
  Phúc lợi đơn thần mã Tẩy tủy kinh
  Phúc lợi đơn hiệp cốt Võ lâm mật tịch
  Phúc lợi đơn định quốc Túi Nguyên Liệu ABHM
  Phúc lợi đơn An Bang Ngũ Sắc Thạch
  Nguyên Liệu Ép Ngựa  

   

   

  Tú ML

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở