Bài viết | Võ Lâm JX

  Truy Tìm Năng Động Lễ Bao

  Năng Động Lễ Bao có được nhờ tham gia các hoạt động như sau 

  Tên vật phẩm Hình ảnh
  Năng đông lễ bao

  1/: Tham gia hái Quả Huy Hoàng vào lúc 20h00 tại Chiến Long Động

  2/: Tham gia Tống Kim lúc 21h00

  • Bên thắng có điểm tích Lũy từ 5000 đến 9999 sẽ nhận được 1 Năng Động Lễ Bao
  • Bên thằng có điểm tích Lũy từ 10000 trở lên sẽ nhận được 3 Năng Động Lễ Bao

  Sử dụng Năng Động Lễ Bao sẽ nhận được 1 trong các phẩm vật sau 

  Hoa hồng đỏ Hoa hồng xanh
  Hoa tuyết Hoa
  Bách quả lộ Tâm tâm tương ánh phù
  Phúc duyên tiểu Thiên sơn bảo lộ
  Phúc duyên trung Quế hoa tửu
  Phúc duyên đại Đặc xá
  Lễ bao bí kiếp 9x Bàn nhược
  Phúc lợi đơn thần mã Tẩy tủy kinh
  Phúc lợi đơn hiệp cốt Võ lâm mật tịch
  Phúc lợi đơn định quốc Tinh hồng bảo thạch
  Phúc lợi đơn An Bang Thủy tinh
  20 vạn 40 vạn
  60 vạn  80 vạn
  100 vạn 200 vạn

   

  Tú ML

   

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở