Bài viết | Võ Lâm JX


  (*) Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 26/06 - 24h00 ngày 10/07/2020
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 50 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  (*) NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  (*) Nguyên Liệu
   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Túi Nguyên Liệu Tham gia hoạt động
  • Tống kim đạt 5000 điểm nhận được 200 cái
  • Giết BOSS Tiểu 500 Cái
  • Giết BOSS Đại 1000 Cái
  • Phong Lăng Độ Giết BOSS 200 cái
  • BOSS Sát Thủ 100 Cái
  Lúa Mạch Sử dụng Túi Nguyên Liệu Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Men Rựu Sử dụng Túi Nguyên Liệu Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Nếp Sử dụng Túi Nguyên Liệu Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Rựu Sử dụng Túi Nguyên Liệu Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Hương Hồng Lộ Sử dụng Túi Nguyên Liệu Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Hồng Lộ Tửu Thành Phẩm Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1000 cái

     
  (*) Công Thức 

  (*) Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng 1000 Vật Phẩm
   
  Vật Phẩm Số Lương
  Nhất Kỹ Càng Khôn Phù 1
  Ngựa Phi Vân 1
  Bôn Tiêu 1
  Hoàng Kim Lệnh ( HSD 7 Ngày ) 1
  Tẩy Tủy Kinh 2
  Võ Lâm Mật Tịch 2
  Lệnh Bài BOSS Cấp 2 10
  Mảnh An Bang Tinh Thạc Hạng Liên 10
  Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ 10
  Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ 10
  Mảnh An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội 10

  (*) Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Hộp Quà Sự Kiện
  • Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau
   
  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng
  Bách Quả Lộ Hỗ trợ 1
  Tâm tâm tương ánh phù Đi nhà nghĩ với người yêu 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn 1
  Quế Hoa Tửu Sử dụng nhận được 20 điểm may mắn 1
  Phúc Duyên Tiểu Sử dụng nhận được 10 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Trung Sử dụng nhận được 20 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Đại Sử dụng nhận được 50 điểm phúc duyên 1
  Tử Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lam Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lục Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  THBT Hỗ trợ 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Sử dụng xóa điểm - % EXP 1
  Đặt xá pk Hỗ trợ 1
  Máu Tống Kim Trang Bị Hoang Kim HSD 30 Ngày 1
  Trang Bị Định Quốc Trang Bị Hoang Kim 1
  Trang Bị Thiên Hoàng Tăng May Mắn 1
  Kim Bài Gọi BOSS Kim Quang 1
  Lệnh Bài BOSS Tiểu Gọi BOSS Tiểu 1
  Mảnh An Bang Tinh Thạc Hạng Liên Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1


  (*) Hoàng Kim Lệnh
  • NPC tiếp nhận " thợ rèn thần bí lâm an "
  • Dùng để đổi trang bị Hoàng Kim Môn Phái
  • Hạn sử dụng sau khi đổi trang bị là 30 ngày
  Môn Phái Trang Bị Hoàng Kim ( HSD 30 Ngày )
  Thiếu Lâm
  • Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
  • Phục Ma Tử Kim Côn
  • Tứ Không Giáng Ma Giới đao
  Thiên Vương
  • Hám Thiên Đại Nhãn Thần Chùy
  • Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương
  • Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao
  Đường Môn
  • Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
  • Sâm Hoàng Phi Tinh Đoạt Hồn
  • Băng Hàn Đơn Giới Chỉ Phi Đao
  • Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
  Ngũ Độc
  • Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
  • Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù
  • U Lung Kim Xà Phát đái
  Nga Mi
  • Mảnh Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
  • Mảnh Tẩy Tượng Ngọc Khấu
  • Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
  Thúy Yên
  • Tê Hoàng Phụng Nghĩa Đao
  • Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao
  Thiên Nhẫn
  • Ma Sát U Minh Thương
  • Ma Sát Tàn Dương Ánh Huyết Giáp
  • Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý
  • Ma Hoàng Án Xuất Hổ Hạng Khuyên
  Cái Bang
  • Địa Khải Lục Ngọc Trượng
  • Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
  Võ Đang
  • Cập Phong Chân Vũ Kiếm
  • Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
  • Cập Phong Tam Thanh Phù
  Côn Lôn
  • Thiên Niên Hàn Thiết
  • Lôi Khung Hàn Tùng Băng Bách Quán
  • Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán

  Tú ML

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở