Bài viết | Võ Lâm JX

  Nâng cấp ngựa Xích Long Câu

  Nguyên Liệu Cần :

  • 1 Ngựa Bôn Tiêu
  • 1 Roi Ngựa
  • 1 Yên Ngựa
  • 5 Cỏ Tươi
  • 5 Dây Thừng
  • 2 Tử Thủy Tinh
  • 2 Lam Thủy Tinh
  • 2 Lục Thủy Tinh
  • 1000 vạn lượng

  NPC Liên Quan :

  • NPC Tiên Cô
  • Vị Trí : 200/201 Tương Dương

  Tỷ Lệ Thành Công 30%

  Thất bại mất hết Nguyên Liệu, Bôn Tiêu và 1000 vạn

   

  Tú ML

   

   

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở