Bài viết | Võ Lâm JX

  Luật Bang Hội

  Bang Hội : Giới hạn 1 bang hội 100 nhân vật 

  Bang hội nào cố tính cho vào trên 100 thì tính năng kích người ko hoạt động.

  Ví dụ bạn cố tình cho vào 110 nhân vật thì đến ngày bảo trì hệ thống sẽ RANDOM đá 10 người bất kỳ trong bang .

  Và tôi Tú ML sẽ không giải quyết vấn đề này . Oke baby

   

  Tú ML

   

   

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở