Bài viết | Võ Lâm JX

  Mã OTP (SMS) sẽ giúp các bạn bảo mật được thông tin tài khoản 

  Xác minh chính chủ bằng ( SĐT )

  Mở khóa trang bị

  Đổi thông tin

  Khóa tài khoản 

  1 Mã OPT (SMS) = 1 Vàng

  10 Xu = 20 Vàng

  I / Hướng Dẫn Dùng OPT

  • Nếu trong tài khoản của bạn không có Vàng thì bạn sẽ không sử dụng được mã OPT.

  • Nếu trong tài khoản của bạn có Vàng thì bạn sẽ nhận được mã OPT mỗi khi bạn sử dụng 

  II / Hướng Dẫn Đổi Vàng

  • Nếu trong tài khoản của bạn không có Xu thì bạn sẽ không thể đổi Vàng 

  • Trong tài khoản của bạn có 10 Xu trở lên thì bạn sẽ đổi được Vàng

  Chung quy lại cần sử dụng được mã OPT thì phải có Vàng.

  Muốn có Vàng thì phải có Xu.

  1 Mã OPT tương ứng 500 đồng

  Tú ML

   

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở