Bài viết | Võ Lâm JX  (*) Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 11/09- 23h59 ngày 30/09/2020.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 50 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  (*) NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  (*) Nguyên Liệu
   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Nến  Đánh quái bản đồ"6 7 8 9" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Thành Tre Đánh quái bản đồ"6 7 8 9" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Giấy Đánh quái bản đồ"6 7 8 9" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Dây Đánh quái bản đồ"6 7 8 9" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Lồng Đèn Trung Thu Thành Phẩm 1.500.000 EXP ( Cộng Dồn )Sử dụng tối đa 1000

     
  (*) Công Thức   
  (*) Khi Sử Dụng 1000 Vật Phẩm Sẽ Có Hội Nhận Được 1 Trong Các Vật Phẩm Sau
   
  Vật Phẩm Số Lương
  Kinh Nghiệm (EXP) 500.000.000 (Mặc định)
  Lễ Bao An Bang - ( Sử dụng random đươc 1 trang bị an bang ) 1
  Hoàng Kim Lệnh ( HSD 7 Ngày )
  Đổi Trang Bị HKMP (15 Ngày) Cho Anh Em Trãi Nghiệm
  1
  Kim Bài ( Gọi BOSS Kim Quang ) - HSD 7 Ngày 2
  BOSS Triệu Hoán Phù ( HSD 7 Ngày ) 2
  Nhất Kỹ Càng Khôn Phù - HSD 30 Ngày 1
  Ngựa Phi Vân 1
  Tín Vật Môn Phái 1

  (*) Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Lồng Đèn Trung Thu
  • Nhận được 1.500.000 EXP cộng dồn
  • Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau
   
  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng
  Lễ Bao Bí Kiếp 90 Sử dụng nhận random đc bí kiếp 9x 1
  Bách Quả Lộ Hỗ trợ 1
  Tâm tâm tương ánh phù Đi nhà nghĩ với người yêu 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn 1
  Quế Hoa Tửu Sử dụng nhận được 20 điểm may mắn 1
  Phúc Duyên Tiểu Sử dụng nhận được 10 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Trung Sử dụng nhận được 20 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Đại Sử dụng nhận được 50 điểm phúc duyên 1
  Tử Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lam Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lục Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  THBT Hỗ trợ 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Sử dụng xóa điểm - % EXP 1
  Tiên Thảo Lộ 8h Sử dụng nhận được X2 EXP trong 8 tiếng 1
  Trang Bị Định Quốc Trang Bị Hoang Kim 1
  Thiết la hán Nhận được EXP random 1
  Nguyên Liệu ÉP NGỰA  Dùng Để Ép Ngựa Phi Vân 1
  Mảnh An Bang Tinh Thạc Hạng Liên Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Tẩy Tủy Kinh Tăng 5 điểm tiềm năng 1
  Võ Lâm Mật Tịch Tăng 1 điểm Kỹ năng 1
  Trang Bị Hồng Ảnh Hỗ trợ trian quái  1
  Phi Phong Tuyệt Thế HSD 7 Ngày  1
  Phi Phong Phá Quân HSD 7 Ngày  1
  Mảnh Trang Vân Du ( 1 Đến 6 ) Thu thập đủ 6 mảnh đổi lấy Phụng Nguyệt Quả Dung
  1
  Mảnh Tranh Tiên Vân ( 1 Đến 6 ) Thu thập đủ 6 mảnh đổi lấy Cống Nguyệt Phù Dung
  1


  (*) Hoàng Kim Lệnh
  • NPC tiếp nhận " thợ rèn thần bí lâm an "
  • Dùng để đổi trang bị Hoàng Kim Môn Phái
  • Hạn sử dụng sau khi đổi trang bị là 15 ngày
  Môn Phái Trang Bị Hoàng Kim ( HSD 15 Ngày )
  Thiếu Lâm
  • Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
  • Phục Ma Tử Kim Côn
  • Tứ Không Giáng Ma Giới đao
  Thiên Vương
  • Hám Thiên Đại Nhãn Thần Chùy
  • Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương
  • Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao
  Đường Môn
  • Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
  • Sâm Hoàng Phi Tinh Đoạt Hồn
  • Băng Hàn Đơn Giới Chỉ Phi Đao
  • Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
  Ngũ Độc
  • Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
  • Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù
  • U Lung Kim Xà Phát đái
  Nga Mi
  • Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
  • Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
  • Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
  Thúy Yên
  • Tê Hoàng Phụng Nghĩa Đao
  • Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao
  Thiên Nhẫn
  • Ma Sát U Minh Thương
  • Ma Sát Tàn Dương Ánh Huyết Giáp
  • Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý
  • Ma Hoàng Án Xuất Hổ Hạng Khuyên
  Cái Bang
  • Địa Khải Lục Ngọc Trượng
  • Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
  Võ Đang
  • Cập Phong Chân Vũ Kiếm
  • Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
  Côn Lôn
  • Thiên Niên Hàn Thiết
  • Lôi Khung Hàn Tùng Băng Bách Quán
  • Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
   

  Tú ML

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở