Bài viết | Võ Lâm JX

  (*) Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 13/10 23h59 ngày 30/10/2020.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 50 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  (*) NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  (*) Nguyên Liệu
   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Túi Nguyên Liệu Đánh quái bản đồ"6 7 8 9" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Hoa Hồng Đỏ Sử dụng Túi Nguyên Liệu Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Hoa Hồng Trắng Sử dụng Túi Nguyên Liệu Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Hoa Hồng Vàng Sử dụng Túi Nguyên Liệu Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Hoa Hồng Lam Sử dụng Túi Nguyên Liệu Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Hoa Hồng Tứ Sắc Thành Phẩm Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1000 cái
     
  (*) Công Thức

  (*) Khi Sử Dụng 1000 Vật Phẩm Sẽ Có Hội Nhận Được 1 Trong Các Vật Phẩm Sau
   
  Vật Phẩm Số Lương
  Kinh Nghiệm (EXP) 500.000.000 (Mặc định)
  Đồ Phổ Hoàng Kim - An Bang Tinh Thạch Hạng Liên 1
  Đồ Phổ Hoàng Kim - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ 1
  Đồ Phổ Hoàng Kim - An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ 1
  Đồ Phổ Hoàng Kim - An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội 1
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1
  Kim Bài ( Gọi BOSS Kim Quang ) - HSD 7 Ngày 2
  BOSS Triệu Hoán Phù ( HSD 7 Ngày ) 2
  Nhất Kỹ Càng Khôn Phù - HSD 30 Ngày 1
  Ngựa Phi Vân 1
  Bôn Tiêu 1
  Tín Vật Môn Phái 1
  Phụng Nguyệt Quả Dung +
  Cống Nguyệt Phù Dung
  1 Cặp

  (*) Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Hoa Hồng Tứ Sắc
  • Nhận được 1.500.000 EXP cộng dồn
  • Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau
   
  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng
  Lễ Bao Bí Kiếp 90 Sử dụng nhận random đc bí kiếp 9x 1
  Bách Quả Lộ Hỗ trợ 1
  Tâm tâm tương ánh phù Đi nhà nghĩ với người yêu 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn 1
  Quế Hoa Tửu Sử dụng nhận được 20 điểm may mắn 1
  Phúc Duyên Tiểu Sử dụng nhận được 10 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Trung Sử dụng nhận được 20 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Đại Sử dụng nhận được 50 điểm phúc duyên 1
  Tử Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lam Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lục Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  THBT Hỗ trợ 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Sử dụng xóa điểm - % EXP 1
  Tiên Thảo Lộ 8h Sử dụng nhận được X2 EXP trong 8 tiếng 1
  Trang Bị Định Quốc Trang Bị Hoang Kim 1
  Thiết la hán Nhận được EXP random 1
  Nguyên Liệu ÉP NGỰA  Dùng Để Ép Ngựa Phi Vân 1
  Mảnh An Bang Tinh Thạc Hạng Liên Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Tẩy Tủy Kinh Tăng 5 điểm tiềm năng 1
  Võ Lâm Mật Tịch Tăng 1 điểm Kỹ năng 1
  Trang Bị Hồng Ảnh Hỗ trợ trian quái  1
  Phi Phong Tuyệt Thế HSD 7 Ngày  1
  Phi Phong Phá Quân HSD 7 Ngày  1
  Vòng Kim Liên Hoa Thu thập đủ 100 mảnh đổi lấy Bộ An Bang 30 Ngày
  1
  Vòng Mộc Liên Hoa Thu thập đủ 100 mảnh đổi lấy Mặt Nạ 1skill  7 Ngày
  1
   


  Tu ML

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở