Bài viết | Võ Lâm JX

  Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp 80 trở lên

  Cách thức tham gia:

  • Đối thoại với NPC Thuyền Phu (Chọn 1 trong 3 bến thuyền)
  • Cần 1 lần Lệnh Bài Phong Lăng Độ để báo danh
  • Mỗi ngày chỉ đi được 3 lần
  • Hoạt động chỉ diễn ra vào khung giờ chẵn
  Truy Công Lệnh
  • Mỗi ngày chỉ nhận nhiệm vụ 1 lần.
  • Nhận nhiệm vụ yêu cầu phải có Lệnh Bài Thủy Tặc
  • Lệnh Bài Thủy Tặc 5x/cái
  • Giao trả Truy Công Lệnh ngẫu nhiên nhận được 10 15 20 Triệu EXP
  • Truy Công Lệnh chỉ rơi ở bến 1 khi đánh quái

  Bến 1

  • Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh sẽ hên xui nhận được các vật phẩm sau
  Phần Thưởng Tỷ Lệ
  3 Triệu EXP
  (Người Kill BOSS)
  100%
  1 Triệu EXP
  (Đứng Gần)
  100%
  Phúc Duyên Tiểu Hên Xui
  Phúc Duyên Trung Hên Xui
  Phúc Duyên Đại Hên Xui
  Thủy Tinh Hên Xui
  Tinh Hồng Bảo Thạch Hên Xui
  Thuốc Lag Hên Xui
   
  • Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh sẽ hên xui nhận được các vật phẩm sau
  Phần Thưởng Tỷ Lệ
  6 Triệu EXP
  (Người Kill BOSS)
  100%
  3 Triệu EXP
  (Đứng Gần)
  100%
  Ngựa 80 Hên Xui
  Phúc Duyên Tiểu Hên Xui
  Phúc Duyên Trung Hên Xui
  Phúc Duyên Đại Hên Xui
  Thủy Tinh Hên Xui
  Tinh Hồng Bảo Thạch Hên Xui
  Thuốc Lag Hên Xui
  Mảnh An Bang Hên Xui
   

  Bến 2

  • Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh sẽ hên xui nhận được các vật phẩm sau
  Phần Thưởng Tỷ Lệ
  2 Triệu EXP
  (Người Kill BOSS)
  100%
  500.000 EXP
  (Đứng Gần)
  100%
  Phúc Duyên Tiểu Hên Xui
  Phúc Duyên Trung Hên Xui
  Phúc Duyên Đại Hên Xui
  Thủy Tinh Hên Xui
  Tinh Hồng Bảo Thạch Hên Xui
  Thuốc Lag Hên Xui
  • Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh sẽ hên xui nhận được các vật phẩm sau
  Phần Thưởng Tỷ Lệ
  3 Triệu EXP
  (Người Kill BOSS)
  100%
  1 Triệu EXP
  (Đứng Gần)
  100%
  Phúc Duyên Tiểu Hên Xui
  Phúc Duyên Trung Hên Xui
  Phúc Duyên Đại Hên Xui
  Thủy Tinh Hên Xui
  Tinh Hồng Bảo Thạch Hên Xui
  Thuốc Lag Hên Xui

  Bến 3

  • Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh sẽ hên xui nhận được các vật phẩm sau
  Phần Thưởng Tỷ Lệ
  2 Triệu EXP
  (Người Kill BOSS)
  100%
  500.000 EXP
  (Đứng Gần)
  100%
  Phúc Duyên Tiểu Hên Xui
  Phúc Duyên Trung Hên Xui
  Phúc Duyên Đại Hên Xui
  Thủy Tinh Hên Xui
  Tinh Hồng Bảo Thạch Hên Xui
  Thuốc Lag Hên Xui
  • Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh sẽ hên xui nhận được các vật phẩm sau
  Phần Thưởng Tỷ Lệ
  3 Triệu EXP
  (Người Kill BOSS)
  100%
  1 Triệu EXP
  (Đứng Gần)
  100%
  Phúc Duyên Tiểu Hên Xui
  Phúc Duyên Trung Hên Xui
  Phúc Duyên Đại Hên Xui
  Thủy Tinh Hên Xui
  Tinh Hồng Bảo Thạch Hên Xui
  Thuốc Lag Hên Xui

  Đặc Biệt :

  • Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh chỉ xuất hiện vào các khung giờ 14h,16h,18h

  Lưu ý:

  • Tất cả người chơi sau khi lên thuyền đều được đưa về chung 1 màu để không thể đồ sát nhau
  • Người chơi có thể tiến hành "cừu sát" nhau để PK
  • Khi bang hội đổi màu thì màu của nhân vật trên thuyền cũng có thể đổi theo, từ đó có thể đồ sát những người chơi khác màu
  • Nếu tử vong trên thuyền sẽ được tự động đưa về Tây Sơn Thôn
   
  Tú ML
Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở