Bài viết | Võ Lâm JX

   


  (*) Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 18/09- 23h59 ngày 30/09/2020.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 50 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  (*) NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  (*) Nguyên Liệu
   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Nến  Đánh quái bản đồ"6 7 8 9" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Thành Tre Đánh quái bản đồ"6 7 8 9" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Giấy Đánh quái bản đồ"6 7 8 9" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Dây Đánh quái bản đồ"6 7 8 9" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Lồng Đèn Trung Thu Thành Phẩm 500.000 EXP ( Cộng Dồn )Sử dụng tối đa 1000

     
  (*) Công Thức

  (*) Khi Sử Dụng 1000 Vật Phẩm Sẽ Có Hội Nhận Được 1 Trong Các Vật Phẩm Sau
   
  Vật Phẩm Số Lương
  Kinh Nghiệm (EXP) 500.000.000 (Mặc định)
  Võ Lâm Mật Tịch 1
  Tẩy Tuỷ Kinh 1
  Nhất Kỹ Càng Khôn Phù - HSD 30 Ngày 1
  Lệnh Bài BOSS Tiểu 3
  Mảnh An Bang Tinh Thạc Hạng Liên 5
  Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ 5
  Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ 5
  Mảnh An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội 5

  (*) Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Lồng Đèn Trung Thu
  • Nhận được 500.000 EXP cộng dồn
  • Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau
   
  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng
  Lễ Bao Bí Kiếp 90 Sử dụng nhận random đc bí kiếp 9x 1
  Bách Quả Lộ Hỗ trợ 1
  Tâm tâm tương ánh phù Đi nhà nghĩ với người yêu 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn 1
  Quế Hoa Tửu Sử dụng nhận được 20 điểm may mắn 1
  Phúc Duyên Tiểu Sử dụng nhận được 10 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Trung Sử dụng nhận được 20 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Đại Sử dụng nhận được 50 điểm phúc duyên 1
  Tử Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lam Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lục Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  THBT Hỗ trợ 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Sử dụng xóa điểm - % EXP 1
  Tiên Thảo Lộ 8h Sử dụng nhận được X2 EXP trong 8 tiếng 1
  Trang Bị Định Quốc Trang Bị Hoang Kim 1
  Thiết la hán Nhận được EXP random 1
  Nguyên Liệu ÉP NGỰA  Dùng Để Ép Ngựa Phi Vân 1
  Mảnh An Bang Tinh Thạc Hạng Liên Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh Trang Vân Du ( 1 Đến 6 )
  Thu thập đủ 6 mảnh đổi bộ định quốc 15 ngày random
  1
  Mảnh Tranh Tiên Vân ( 1 Đến 6 )
  Thu thập đủ 6 mảnh đổi lấy bộ an bang mini 15 ngày
  1
   

  Tú ML

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở