Bài viết | Võ Lâm JX

  Phong Lăng Độ
  Bến 1

  • Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh sẽ hên xui nhận được các vật phẩm sau
  Phần Thưởng Tỷ Lệ
  10 Triệu EXP
  (Người Kill BOSS)
  100%
  5 Triệu EXP
  (Đứng Gần)
  100%
  Phúc Duyên Tiểu Hên Xui
  Phúc Duyên Trung Hên Xui
  Phúc Duyên Đại Hên Xui
  Thủy Tinh Hên Xui
  Tinh Hồng Bảo Thạch Hên Xui
  TTK Hên Xui
  VLMT Hên Xui
  Đá Hoàn Mỹ Hên Xui
  Mảnh Hoàng Kim Loại 100 Mảnh Hên Xui
  Lệnh Bài Gọi BOSS Hên Xui
   
  • Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh sẽ hên xui nhận được các vật phẩm sau
  Phần Thưởng Tỷ Lệ
  20 Triệu EXP
  (Người Kill BOSS)
  100%
  10 Triệu EXP
  (Đứng Gần)
  100%
  Kim Nguyên Bảo Hên Xui
  Phúc Duyên Tiểu Hên Xui
  Phúc Duyên Trung Hên Xui
  Phúc Duyên Đại Hên Xui
  Thủy Tinh Hên Xui
  Tinh Hồng Bảo Thạch Hên Xui
  Mảnh Hoàng Kim Loại 100 Mảnh Hên Xui
  Đá Vô Cực Hên Xui
  TTK - Quyển 2 Hên Xui
  VLMT - Quyển 2 Hên Xui
  Đá Hoàn Mỹ Hên Xui
  Nhất Kỹ Hên Xui
  Lệnh Bài Gọi BOSS Hên Xui
  Chân Đơn 120 Hên Xui


  Hoa Sơn
   
  Phần Thưởng Số Lương
  Thủy Tinh 3
  Tinh Hồng 6
  TTK - Quyển 2 1
  VLMT - Quyển 2 1
  Mảnh Hoàng Kim 100 2
  Đá Hoàn Mỹ 2
  Lệnh Bài Gọi BOSS 20

  BOSS Quỷ Môn Quan
  • Phần Thưởng mặc định
  • 20 Triệu EXP tất cả đứng gần
  Phần Thưởng Số Lương
  Càn Khôn Giới Chỉ ( HSD 1 Ngày ) 1
  TTK - Quyển 1 1
  VLMT - Quyển 1 1
  TTK - Quyển 2 1
  VLMT - Quyển 2 1
  Thủy Tinh 3
  Tinh Hồng 6

  .
  • Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
  Phần Thưởng Số Lương
  Càn Khôn Song Tuyệ Bội 1
  Nhất Kỹ  1
  Phi Vân 1
  Bôn Tiêu 1
  Đá Hoàn Mỹ 1
  Mảnh Hoàn Kim Loại 100 5
  Đá Vô Cực 1
  Vân Tiêu Bang Hội
  Phần Thưởng Số Lương
  20 Triệu EXP 1
  15 Triệu EXP 1
  10 Triệu EXP 1
  5 Triệu EXP 1
  Đá Hoàn Mỹ 1
  Nhất Kỹ 1
  Mảnh Hoàn Kim Loại 100 2
  Đá Vô Cực 1
  TTK - Quyển 2 1
  VLMT - Quyển 2 1

  Tống Kim >= 10K Điểm Tích Lũy 21h00
   
  Phần Thưởng Số Lương
  Nhất Kỹ Hên Xui
  TTK - Quyển 2 Hên Xui
  VLMT - Quyển 2 Hên Xui
  Thủy Tinh Hên Xui
  Tinh Hồng Bảo Thạch Hên Xui
  Mảnh Hoàn Kim Loại 100 Hên Xui
  • Bên Thắng Nhận Được 20 Triệu EXP
  • Bên Thua Nhận Được 10 Triệu EXP
  Tú Mỏ Lồn
Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở