Bài viết | Võ Lâm JX

  TẤT CẢ PHẦN THƯỞNG LÀ NGẪU NHIÊN HÊN XUI

  Tống Kim 21h00
  • Điểm Tích Lũy 6.000
  Phần Thưởng Phần Thưởng
  Thủy Tinh Phúc Duyên
  Tinh Hồng Bảo Thạch Huyền Tinh 4
  Mặt Nạ Nguyên Soái Thuốc Lag

  BOSS Sát Thủ
  • Mỗi nhân vật 1 ngày chỉ giết được 8 con
  Phần Thưởng Phần Thưởng
  Thủy Tinh Phúc Duyên
  Tinh Hồng Bảo Thạch Huyền Tinh ( 1 - > 5 )
  Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh
  Định Quốc An Bang

  BOSS Tiểu
  • Thời gian : 12h00 - 23h00
  Phần Thưởng Phần Thưởng
  Thủy Tinh Phúc Duyên
  Tinh Hồng Bảo Thạch Huyền Tinh 5
  Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh

  BOSS Đại
  • Thời gian : 20h00
  Phần Thưởng Phần Thưởng
  Thủy Tinh Phúc Duyên
  Tinh Hồng Bảo Thạch Huyền Tinh 6
  Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh
  Định Quốc An Bang
  Hoàng Kim Môn Phái Thuốc Lag

  Phong Lăng Độ
  • Bến 1

   

  BOSS Đại Thủy Tặc BOSS Thủy Tặc
  Huyền Tinh 5 Huyền Tinh 3
  Tủy Tinh Tủy Tinh
  Tinh Hồng Tinh Hồng
  Phúc Duyên Phúc Duyên
  • Bến 2
  BOSS Đại Thủy Tặc BOSS Thủy Tặc
  Huyền Tinh 4 Huyền Tinh 3
  Tủy Tinh Tủy Tinh
  Tinh Hồng Tinh Hồng
  Phúc Duyên Phúc Duyên
  • Bến 3
  BOSS Đại Thủy Tặc BOSS Thủy Tặc
  Huyền Tinh 3 Huyền Tinh 3
  Tủy Tinh Tủy Tinh
  Tinh Hồng Tinh Hồng
  Phúc Duyên Phúc Duyên

  Mạc Bắc Thảo Nguyên 
  • Đi từ bến bờ bắc Phong Lăng Độ
  • Train đồ tím 5 dòng và 6 dòng
  Tú ML