Bài viết | Võ Lâm JX

  NPC
  • Bắc Đẩu Lão Nhận
  • Tương Duong Nha Môn
  Yêu Cầu
  • Nhân vật phải Trùng Sinh lần 1 mới được Trùng Sinh lần 2.
  • Phải học : Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên
  • Yêu cầu có : Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Đại Thừa Tâm Pháp
  • Yêu cầu có : 20.000.0000 Vạn

  Bảng điểm trùng sinh lần 2

  • Bảng điểm Trùng Sinh lần 2 sẽ được cộng dồn với bảng điểm Trùng Sinh lần 1.
   
  Đẳng cấp Điểm kỹ năng Điểm tiềm năng Kháng
  (tự chọn 1 trong 5 loại kháng tính)
  Mức kỹ năng tối đa
  200 30 150 5% +1
   

   

  Tú Mỏ Lồn
Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở