Bài viết | Võ Lâm JX

  Phong Lăng Độ
  Bến 1

  • Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh sẽ hên xui nhận được các vật phẩm sau
  Phần Thưởng Tỷ Lệ
  TTK Quyển 3 Hên Xui
  VLMT Quyển 3 Hên Xui
  TTK Quyển 4 Hên Xui
  VLMT Quyển 4 Hên Xui
  Đá Vô Cực Hên Xui
  Chân Đơn Kỹ Năng 150 Hên Xui
  Từ Mãng Lệnh Hên Xui
   
  • Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh sẽ hên xui nhận được các vật phẩm sau
  Phần Thưởng Tỷ Lệ
  Kim Nguyên Bảo Hên Xui
  TTK Quyển 3 Hên Xui
  VLMT Quyển 3 Hên Xui
  Hoàng Kim Bảo Rương Hên Xui
  Nhất Kỹ Hên Xui


  Hoa Sơn
   
  Phần Thưởng Số Lương
  Thủy Tinh 3
  Tinh Hồng 6
  TTK - Quyển 4 1
  VLMT - Quyển 4 1
  Kim Ô Bảo Châu ( 1 Sét Kim Ô HSD 1 Ngày ) 1

  BOSS Quỷ Môn Quan
  • Phần Thưởng mặc định
  Phần Thưởng Số Lương
  Hãn Huyết Lông Cu ( HSD 1 Ngày ) 1
  TTK - Quyển 3 1
  VLMT - Quyển 3 1
  Kim Ô Bảo Châu ( 1 Sét Kim Ô HSD 1 Ngày ) 1

  .
  • Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
  Phần Thưởng Số Lương
  Chân Đơn Kỹ Năng 150 1
  Từ Mãng Lệnh 1
  Kim Ô Lệnh 1
  TTK - Quyển 4 1
  TTK - Quyển 4 1

  Vân Tiêu Bang Hội
  Phần Thưởng Tỷ Lệ Hạn Sử Dụng  Số Lương
  FF Kinh Lôi Hên Xui 3 Ngày 1
  FF Ngự Phong Hên Xui 3 Ngày 1
  TTK - Quyển 3 Hên Xui   1
  VLMT - Quyển 3 Hên Xui   1
  TTK - Quyển 4 Hên Xui   1
  VLMT - Quyển 4 Hên Xui   1
  Từ Mãng Lệnh Hên Xui   1
  Kim Ô Lệnh Hên Xui   1
  Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Đại Thừa Tâm Pháp Hên Xui   2

  BOSS Đại Hoàng Kim
  Phần Thưởng Tỷ Lệ Số Lương
  Thủy Tinh Hên Xui Hên Xui
  THBT Hên Xui Hên Xui
  TTK - Quyển 4 Hên Xui 1
  VLMT - Quyển 4 Hên Xui 1
  Đá Vô Cực Hên Xui 1
  Chân Đơn Kỹ Năng 150 Hên Xui 1
  Từ Mãng Lệnh Hên Xui 1
  Kim Ô Lệnh Hên Xui 1
  Hoàng Kim Bảo Rương Hên Xui 1

  BOSS Tiểu Hoàng Kim
  Phần Thưởng Tỷ Lệ Số Lương
  Thủy Tinh Hên Xui Hên Xui
  THBT Hên Xui Hên Xui
  TTK - Quyển 4 Hên Xui 1
  VLMT - Quyển 4 Hên Xui 1
  Đá Vô Cực Hên Xui 1
  Chân Đơn Kỹ Năng 150 Hên Xui 1
  Từ Mãng Lệnh Hên Xui 1

  BOSS Sát Thủ
  Phần Thưởng Tỷ Lệ Số Lương
  TTK - Quyển 3 Hên Xui 1
  VLMT - Quyển 3 Hên Xui 1
  TTK - Quyển 4 Hên Xui 1
  VLMT - Quyển 4 Hên Xui 1
  Đá Vô Cực Hên Xui 1
  Kim Ô Lệnh Hên Xui 1
  Từ Mãng Lệnh Hên Xui 1
  Phiên Vũ Hên Xui 1
  Bảo Rương Hoàng Kim Hên Xui 1


  Điểm Hoàng Kim
  • Mở Bán Lệnh Bài Từ Mãng
  • Mở Bán Lệnh Bài Kim Ô
  • Mở Bán Phi Phong Phệ Quang
  Tú Mỏ Lồn
Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở